Kaayusan sa Pagsamba—July 28, 2013

Come, join us as we worship a holy and gracious God with reverence and joy!

Liturgical Element of the Week: This week, we focus on one of the prayers in worship—the Confession of Sin. What is it, and why?

§

* Sa markang ito, tatayo ang kongregasyon. Download PDF liturgy

Ang Dios ay Nagsasalita
Ang Tugon ng Kongregasyon

PAGPASOK SA PANANAMBAHAN

* Tawag sa Pagsamba: Psalm 110:1-7
* Pagtawag sa Panginoon: Habakkuk 2:20
* Pagbati ng Panginoon: Romans 1:7
* Pambukas na Panalangin
* Awit ng Pagpupuri: The LORD Unto His Christ Has Said #221:1-3

PAGPAPAHAYAG NG PAGSISISI

Pagbasa ng Kautusan:  Hebrews 13:1-10, 14-17
Pagpapahayag ng Pagsisisi:

Aming Ama, kahit na ikaw ay isang banal na Dios na hindi tumitingin sa kasalanan, tingnan mo si Kristo na aming Tagapagligtas at patawarin mo kami alang-alang sa kanya. Ipinangako mo na Kung ipinahahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal at patatawarin mo kami sa aming mga kasalanan at lilinisin mo kami sa lahat ng kalikuan. Sapagka’t kung kami ay magkasala, may Tagapamagitan kami sa Ama, si Jesucristo ang matuwid, at siya ang namamayapa sa poot ng Dios laban sa aming mga kasalanan. Ibigay mo sa amin ang iyong pagpapatawad sa pamamagitan ng iyong awa, mahal na Ama, sapagka’t binihisan mo kami ng pagkamatuwid ni Kristo. Isinasamo rin namin na palalakasin mo ang biyaya ng iyong Banal na Espiritu sa amin, upang matutuhan namin ang iyong karunungan at lumakad kami sa mga banal mong daan. Para sa iyong kaluwalhatian at sa kabutihan ng aming mga kapwa. Amen.

Katiyakan ng Kapatawaran: Hebrews 13:11-13

PAGTUGON NG MAY PAGPAPASALAMAT

Awit ng Pagpapasalamat: The LORD I Will at All Times Bless #58:1, 3
Kredo: Katesismong Heidelberg T&S 15, 18

T15. Anong uri ng Tagapamagitan at Tagpagligtas ang dapat nating hanapin?
S. Dapat siya ay tunay na tao at tunay na matuwid at higit na mas makapangyarihan kaysa lahat ng mga nilalang. Samakatuwid, siya ay dapat ring maging tunay na Diyos.
T18. Ngunit sino ang Tagapamagitang ito na tunay na Diyos at tunay na taong matuwid?
S. Ang ating Panginoong Jesu-Cristo, na siyang ginawa ng Diyos na maging ating karunungan, katuwiran, kabanalan at katubusan.

Ang Paghahandog
Panalangin ng Kongregasyon (wawakasan ng Panalangin ng Panginoon)

Ama namin na nasa langit ka: Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagka’t iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Amen.

ANG SALITA NG DIOS

* Pagbasa ng Teksto: Psalm 2:1-11; Hebrews 1:1-14 (teksto)
* Ang Ama’y Papurihan

Ang Ama’y papurihan, At ang Anak, At ang Espiritu. Buhat sa unang mula, Ngayo’t magpakailanman, Walang hanggan. Amen, Amen.

* Awit ng Paghahanda: My Song Forever Shall Record #169:1-4

Sermon: SI KRISTO HIGIT SA LAHAT

Rev. Lance Filio, Panauhing Tagapamahayag

1. Ang Pagpapakilala Kay Kristo
2. Ang Kasunduan Kay Kristo
3. Si Kristo, Mas Higit na Tagapamagitan ng Kasunduan

PAGHAYO SA PAGLILINGKOD

* Awit ng Pagtatalaga: Shout, for the Blessed Jesus Reigns #400:1-5
* Doksolohiya: O Day of Rest and Gladness #321:2, 4
* Basbas: Hebrews 13:20-21
* Amen!  Three-Fold Amen

 

Related Articles: